Thông báo

 
 • Thông báo kết quả xếp loại viên chức, LĐHĐ năm học 2013-2014   

  Thông báo kết quả xếp loại viên chức, LĐHĐ năm học 2013-2014

  Căn cứ kết luận của Hội đồng đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2013-2014, Nhà trường gửi kết quả xếp loại đến toàn thể viên chức và LĐHĐ trong Trường được biết. Trong thời hạn 05 ngày làm việc nếu không đồng ý với kết quả xếp loại, viên chức và người lao động được quyền khiếu nại bằng văn bản lên Hiệu trưởng (qua đ/c Lại Minh Tuấn, Phòng TC-HC-TH).

  21/08/2014 08:30

 • Thông báo đăng ký nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên   

  Thông báo đăng ký nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

  Ngày 17/3/2014, Hiệu trưởng Trường ĐHQB đã có thông báo số 374/TB-ĐHQB về việc đăng ký nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này, chi tiết có tại file đính kèm.

  21/03/2014 11:11

 • Thông báo xác nhận văn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài   

  Thông báo xác nhận văn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài

  Căn cứ Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Nhà trường thông báo các cá nhân đã qua đào tạo ở nước ngoài thực hiện việc xác nhận văn bằng, cụ thể có tại file đính kèm.

  21/03/2014 10:54

 • Thông báo đăng ký nhu cầu thu hút, đào tạo nhân tài năm 2014   

  Thông báo đăng ký nhu cầu thu hút, đào tạo nhân tài năm 2014

  Ngày 11/02/2014, Sở Nội vụ có Công văn số 97/SNV-CCHC về việc thực hiện chính sách thu hút, đào tạo nhân tài năm 2014 theo Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND, Nhà trường đã có Công văn số 270/ĐHQB-TC ngày 28/02/2014 về việc thông báo các đơn vị thực hiện đăng ký nhu cầu thu hút, đào tạo nhân tài năm 2014, đề nghị các đơn vị đăng ký trước 16h ngày 11/3/2014. Chi tiết có 3 file đính kèm.

  11/03/2014 08:31

 • Góp ý Dự thảo Quy định xếp loại công chức, viên chức, LĐHĐ để tính thu nhập tăng thêm   

  Góp ý Dự thảo Quy định xếp loại công chức, viên chức, LĐHĐ để tính thu nhập tăng thêm

  Nhà trường xây dựng Quy định về việc xếp loại công chức, viên chức, LĐHĐ để tính thu nhập tăng thêm.Để văn bản sớm ban hành phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, Nhà trường gửi đến các đơn vị bản dự thảo và yêu cầu Trưởng các đơn vị tổ chức nghiên cứu, có ý kiến phản hồi bằng văn bản về Nhà trường trước 16 giờ ngày 03/3/2014.

  26/02/2014 16:14

 • Góp ý Dự thảo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý   

  Góp ý Dự thảo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý

  Nhà trường xây dựng Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý các đơn vị thuộc thẩm quyền của Trường Đại học Quảng Bình.Để văn bản sớm ban hành phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, Nhà trường gửi đến các đơn vị bản dự thảo và yêu cầu Trưởng các đơn vị tổ chức nghiên cứu, có ý kiến phản hồi bằng văn bản về Nhà trường trước 16 giờ ngày 26/02/2014.

  10/02/2014 13:49

 • Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức, LĐHĐ năm học 2012-2013   

  Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức, LĐHĐ năm học 2012-2013

  Căn cứ kết luận của Hội đồng đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2012-2013, Nhà trường thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và LĐHĐ năm học 2012-2013 đến toàn thể viên chức và người lao động trong Trường được biết. Mọi thắc mắc hoặc không đồng ý với kết quả đánh giá, xếp loại, viên chức và người lao động được quyền khiếu nại, phản hồi ý kiến bằng văn bản lên Hiệu trưởng (qua đ/c Lại Minh Tuấn, Phòng TC-HC-TH) chậm nhất đến 17h ngày 22/8/2013 để kịp thời xem xét, điều chỉnh (nếu có).

  18/11/2013 15:23

 • Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2011-2012   

  Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2011-2012

  Thực hiện văn bản số 1158/ĐHQB-TC ngày 18/7/2012 của Trường ĐHQB về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại viên chức và LĐHĐ năm học 2011-2012; Căn cứ kết luận của Hội đồng đánh giá, xếp loại, ngày 31/8/2012 Hiệu trưởng đã ký Quyết định số 1430/QĐ-ĐHQB về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và LĐHĐ năm học 2011-2012. Nay, Phòng TC-HC-TH thông báo kết quả đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Trường được biết (có 2 file đính kèm).

  07/11/2012 14:20

 • Thông báo đăng ký nhu cầu thu hút và đào tạo nhân tài năm 2012   

  Thông báo đăng ký nhu cầu thu hút và đào tạo nhân tài năm 2012

  Căn cứ Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015 và Hướng dẫn số 173/HD-SNV ngày 27/02/2012 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nay Phòng TC-HC-TH thông báo đến các đơn vị và cá nhân trong Trường được biết và thực hiện.

  08/10/2012 10:38

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình