Giới thiệu

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

12/13/2014 8:58:02 AM
Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 1333/QĐ-ĐHQB ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình, có những chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính - tổng hợp, văn thư -lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật viên chức; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nền nếp làm việc, sinh hoạt và hoạt động tập thể củaNhà trường.

II. NHIỆM VỤ

1. Côngtác tổ chức

1.1. Căn cứ yêu cầu phát triển của Nhà trường lập Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho phép thành lập các đơn vị trực thuộc mới;

1.2. Kiện toàn tổ chức bộ máyvà thành lập các Hội đồng tư vấn khi có nhu cầu;

1.3. Chủ trì xây dựng hoặc điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của Nhà trường;

1.4. Cụ thể hóa các văn bản của Nhà nước, của ngành liên quan đến công tác tổ chức cán bộ phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường;

1.5. Thường xuyên cải tiến công tác tổ chức quản lý cán bộ, thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong quản lý điều hành Nhà trường theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và có hiệu quả.

2. Công tác cán bộ

2.1. Xây dựng quy hoạch đội ngũ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và chiến lược phát triển lâu dài của Nhà trường, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước;

2.2. Tổ chức tuyển dụng, sắp xếp, bố trí sử dụng, điều động, thuyên chuyển, đào tạo, bồi dưỡng viên chức và nhân viên theo yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường;

2.3. Tổ chức và quản lý công tác đánh giá và xếp loại công chức, viên chức và nhân viên hàng năm;

2.4. Quản lý hồ sơ viên chức;thực hiện báo cáo tình hình đội ngũ công chức, viên chức và nhân viên theo yêu cầu của các cấp quản lý;

2.5. Thực hiện quy trình xử lý kỷ luật viên chức theo quy định.

3. Côngtác chế độ chính sách

3.1. Thực hiện đầy đủ các chếđộ, chính sách đối với người lao động trên cơ sở các văn bản của Nhà nước và các quy định của Nhà trường;

3.2. Quản lý và giám sát thực hiện định mức lao động của viên chức và nhân viên;

3.3. Quản lý và chỉ đạo bộ phận y tế trong công tác sơ cứu, chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền vệ sinh phòng dịch,vệ sinh môi trường.

4.Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

4.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp với các đơn vịcó liên quan trong và ngoài Nhà trường làm tốt công tác này;

4.2. Lập danh sách, hồ sơ và xây dựng kế hoạch theo dõi, quản lý viên chức, nhân viên thuộc diện có nghi vấn hoặc có hành vi cố ý làm sai chủ trương đường lối của Đảng,pháp luật của Nhà nước, các quy định của Nhà trường;

4.3. Giúp Hiệu trưởng xác minh lý lịch, nhận xét đánh giá viên chức, nhân viên hàng năm và khi có yêu cầu.

5. Công tác tổng hợp

5.1. Lậpc hương trình kế hoạch tuần, tháng, học kỳ, năm học và tổng hợp báo cáo tình hình theo yêu cầu của Nhà trường và các cấp quản lý;

5.2. Chuẩn bị nội dung họp giao ban công tác hàng tháng, Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm; Thư ký các hội nghị, các cuộc họp liên quan đến công tác tổ chức cán bộ;

5.3. Theo dõi công tác thông tin hai chiều giữa Nhà trường và các đơn vị trực thuộc, giữa Nhà trường với cấp trên và các đơn vị ngoài trường.

6. Công tác thi đua, khen thưởng

6.1.Chủ trì soạn thảo Quy chế,các quy định có liên quan; xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua;theo dõi và quản lý công tác thi đua, khen thưởng theo quy định;

6.2. Thực hiện quy trình bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm và xét đề nghị phong tặng các danh hiệu cao quý Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư;

6.3. Hoàn chỉnh hồ sơ thi đua,khen thưởng trình Hiệu trưởng phê duyệt hoặc đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp công nhận danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng bậc cao cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

7. Công tác hành chính

7.1. Công tác văn thư - lưu trữ

- Hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

- Cấpgiấy giới thiệu, giấy nghỉphép, giấy đi đường cho cán bộ, viên chức theo uỷ quyền của Hiệu trưởng;

- Y sao các văn bản (trừ vănbằng, chứng chỉ, bảng điểm) do Nhà trường ban hành; xác nhậnchữ ký và nội dungmột số văn bản có liên quan;

- Bảo quản, sử dụng con dấu và các công văn, giấy tờ đúng chế độ bảo mật của Nhà nước và đúng quy định của Nhà trường;

- Theo dõi, quản lý và xử lý công văn đi, đến; thực hiện công tác lưu trữ đầy đủ,chính xác, khoa học và phục vụ kịp thời cho việc khai thác tài liệu;

- Tiếp nhận và chuyển công văn,tài liệu, thư báo, bưu phẩm, điện tín... đúng địa chỉ,chính xác, kịp thời; đặt mua các loại báo, tạp chí theo kế hoạch.

7.2. Công tác lễ tân, phục vụ, quản lý website

- Phối hợp tổ chức các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ được phân công; chủ trì tổ chức các hoạt động nghi lễ, thăm viếng; phục vụ các hoạt động chung và phòng làm việc của Ban Giám hiệu;

- Giúp Hiệu trưởng trong tiếp xúc, trao đổi với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Nhà trường (trừ khách ngoài nước); đối thoại với viên chức, nhân viên, người học và nhân dân (nếu có);

- Dự trù và mua văn phòng phẩm phục vụ các hoạt động chung;

- Quản lý và kiểm duyệt nội dung thông tin trước khi đưa lên trang Web của Nhà trường;

- Quản lý và điều hành xe ô tô;

8. Nhiệm vụ khác

8.1. Quản lý, sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất, các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao;

8.2. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

(Tập thể Phòng TC-HC-TH)

(Tổ nữ công Phòng TC-HC-TH)

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình