Giới thiệu

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

4/9/2018 9:02:21 AM
Phòng Tổ chức - Hành chính được thành lập theo Quyết định số 1333/QĐ-ĐHQB ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình, có những chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. CHỨC NĂNG

Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính, tổng hợp, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

II. NHIỆM VỤ

1. Công tác tổ chức cán bộ

a) Chủ trì tham mưu xây dựng trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển đội ngũ, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức Nhà trường theo từng giai đoạn;

b) Nghiên cứu và đề xuất các phương án xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường. Tổ chức xây dựng, kiện toàn bộ máy quản lý của Trường phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển;

c) Soạn thảo hệ thống văn bản, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, hành chính, bảo vệ chính trị nội bộ và lĩnh vực khác được giao trình Hiệu trưởng và các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Tổ chức tuyển dụng viên chức đúng quy trình, công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Sắp xếp, bố trí viên chức phù hợp với vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Ký kết hợp đồng làm việc, công nhận hoàn thành chế độ tập sự, bổ nhiệm ngạch, xếp hạng viên chức và chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định của Nhà nước;

đ) Tuyên truyền và thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của Nhà nước;

 e) Quy hoạch, tuyển chọn viên chức trình Hiệu trưởng và các cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành các thủ tục cử đi công tác, đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước, nước ngoài và tiếp nhận trở về công tác;

g) Tổ chức đánh giá, xếp loại, bình bầu thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức hàng năm trình Hiệu trưởng và báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Triển khai công tác kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân hàng năm theo quy định;

h) Hướng dẫn quy trình và chuẩn bị hồ sơ nhân sự để Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Trường theo phân cấp;

i) Quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Trường. Nắm vững lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của từng cá nhân để tham mưu cho Lãnh đạo Trường về công tác cán bộ, công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý;

k) Thực hiện công khai và phổ biến các quy chế, quy định liên quan đến lĩnh vực được giao trong toàn Trường;

l) Thực hiện thông tin, báo cáo đầy đủ với các cấp có thẩm quyền về lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ theo yêu cầu. Thường xuyên cải tiến công tác tổ chức quản lý cán bộ, thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong quản lý điều hành Nhà trường theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và hiệu quả. Quản lý chặt chẽ, có hệ thống hồ sơ công việc liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị.

2. Công tác hành chính, tổng hợp

a) Tiếp nhận, phân loại và xử lý văn bản đến, văn bản đi, các loại báo chí đúng quy trình, đảm bảo an toàn, bí mật. Quản lý, sử dụng con dấu của Trường đúng quy định của pháp luật. Sao y các văn bản (trừ văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm) do Nhà trường ban hành; xác nhận chữ ký và nội dung một số văn bản có liên quan. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho công chức, viên chức, người lao động được cử đi công tác ngoài Trường và ký xác nhận giấy đi đường cho khách từ các cơ quan khác đến công tác và lưu trú tại Trường. Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ văn bản, tài liệu theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ;

b) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị khác để bảo đảm các yêu cầu về vật chất, điều kiện làm việc và các loại văn bản, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, các hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, tập huấn, tiếp khách của Trường. Quản lý cơ sở vật chất, được phép mua sắm một số văn phòng phẩm, vật tư trang thiết bị làm việc và đảm bảo yêu cầu vật chất phục vụ mọi hoạt động, công tác của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và các đơn vị;

c) Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của Nhà trường tháng, quý, năm và báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cấp trên;

d) Lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức và người lao động. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trong Nhà trường. Quản lý, sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất, thuốc men và tài sản khác của Phòng Y tế;

đ) Theo dõi, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô do Hiệu trưởng ban hành;

e) Lễ tân, sắp xếp, hướng dẫn khách đến các phòng chức năng để giải quyết công việc.

3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

a) Phối hợp với Ban bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng ủy Trường và đơn vị chức năng thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường. Theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của công chức, viên chức trong Trường, kịp thời phản ánh, đề xuất biện pháp giải quyết những sai lệch, vướng mắc của công chức, viên chức. Giúp Hiệu trưởng xác minh lý lịch, nhận xét đánh giá viên chức, người lao động hàng năm và khi có yêu cầu theo quy định phân cấp quản lý;

b) Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức đang học tập, nghiên cứu và thực tập ở nước ngoài. Cung cấp thông tin liên quan đến công chức, viên chức, người lao động và định kỳ báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền về công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

4.Công tác quản lý nhà nước về thanh niên

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các chương trình, kế hoạch giai đoạn, hàng năm về công tác thanh niên của Nhà trường; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch trong toàn Trường;

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin liên quan đến thanh niên và định kỳ báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về công tác thanh niên.

5. Công tác khác

a) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ viên chức của đơn vị trình Hiệu trưởng phê duyệt;

b) Quản lý viên chức, người lao động trong đơn vị theo phân cấp của Hiệu trưởng;

c) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho viên chức, người lao động; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức của đơn vị;

d) Tổ chức đánh giá, xếp loại và xét bình bầu thi đua đối với viên chức quản lý, viên chức, người lao động trong đơn vị và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Nhà trường;

đ) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản của Nhà trường giao cho đơn vị đúng quy định;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng của đơn vị và do Hiệu trưởng phân công.

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG PHÒNG

1. Cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng phòng và viên chức, nhân viên thuộc đơn vị; chỉ đạo, điều hành và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của Phó Trưởng phòng và viên chức, nhân viên thuộc đơn vị.

2. Đề nghị Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Trưởng phòng theo quy định hiện hành; có thể ủy quyền cho Phó Trưởng phòng quyết định một số công việc cụ thể và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc ủy quyền đó.

3. Chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo quy định. Kiến nghị với Hiệu trưởng các nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn và các vấn đề phát sinh khác để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên có liên quan và lĩnh vực công tác do Hiệu trưởng phân công.

5. Phối hợp, tạo điều kiện để Tổ trưởng tổ công đoàn phát huy tốt vai trò và chức năng của tổ chức công đoàn.

6. Tham gia đầy đủ các buổi họp, hội nghị và đóng góp ý kiến xây dựng nội dung họp, hội nghị do Hiệu trưởng triệu tập. Nếu vắng mặt phải báo cáo Hiệu trưởng và cử Phó Trưởng phòng tham dự.

7. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản, giấy tờ liên quan đến hoạt động chuyên môn của đơn vị và công chức, viên chức, người lao động theo thẩm quyền được giao.

8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hiệu trưởng giao.

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình